Vārda diena:
Jurģis, Juris, Georgs

SIA

Aptauja

Vai Jūs mūsu mājas lapā esat atradis vajadzīgo informāciju?

Nekustamo īpašumu pārvaldība

Drukāt

Nekustamo īpašumu pārvaldība

Nekustamo īpašumu pārvaldības (NĪP) modulis, ir pilnvērtīgs, mūsdienu IT prasībām atbilstošs tehniskais risinājums nekustamo īpašumu pārvaldības un apsaimniekošanas  procesu atbalstam. NĪP modulis automatizē nekustamo īpašumu objektu un ar tiem saistīto nomas, apsaimniekošanas un īres līgumu uzskaiti, norēķinu kārtošanu, kā arī apsaimniekošanas darbu plānošanu un uzskaiti, atvieglojot un automatizējot rutīnas darbu sistēmas lietotājiem. Moduļa funkcionalitāti veido trīs savstarpēji integrēti bloki: Nekustamo īpašumu uzskaites,  Pakalpojumu norēķinu, kā arī Īpašumu apsaimniekošanas bloks.

NĪP moduļa sniegtās iespējas var izmantot gan valsts un pašvaldību iestādes, to uzņēmumi, kuru valdījumā ir nodoti nekustamie īpašumi un kurām ir jānodrošina to pārvaldība, gan arī privātie uzņēmumi, kuri nodrošina nekustamo īpašumu apsaimniekošanas tehnisko procesu.

Nozarē bieži izmantota pieeja organizāciju grāmatvedības uzskaites un nekustamo īpašumu pārvaldības sistēmas pilnībā nodalīt. Tādējādi ir apgrūtināta datu aprite, ātra  aktuālas informācijas iegūšana un analīze, pareizu lēmumu pieņemšana. Pretstatā – Horizon NĪP moduļa integritāte ar pārējo resursu vadības sistēmasHorizon funkcionalitāti klientiem nodrošina vienotu, integrētu grāmatvedības uzskaites un nekustamo īpašumu pārvaldības risinājumu.

LĪGUMU UZSKAITE UN APRĒĶINI

Sistēma nodrošina dažādu sniegto pakalpojumu līgumu (zemes un nedzīvojamo telpu nomas līgumi, apsaimniekošanas līgumi, īres līgumi, citi lietotāju vajadzībām nepieciešamie līgumu veidi) un to grozījumu uzskaiti, klientu uzskaiti, pakalpojumu/tarifu/aprēķinu metožu definēšanu/uzskaiti un saistīto aprēķinu veikšanu atbilstoši līgumu nosacījumiem automatizētai rēķinu ģenerēšanai klientiem par nomu, īri vai apsaimniekošanu, kā arī komunālajiem pakalpojumiem.

Tiek nodrošināta iespēja izmantot komplicētus aprēķinu mehānismus. Aprēķinu iespējams veikt visiem klientiem vai atsevišķai grupai pēc adreses, līguma veida, pakalpojuma un par jebkuru izvēlētu periodu. Pie nekustamo īpašumu objektiem sistēmā tiek piesaistīti skaitītāji, kuru rādījumu datus izmanto patērētā resursa  (ūdens, siltums, elektrība, u.c.) daudzuma reģistrēšanai un maksas aprēķinam. Faktiski, sistēma atbalsta divu veidu apmaksas aprēķinu par pakalpojumiem — pēc skaitītāju rādījumiem un fiksētās maksas piemērošanu (piemēram, noteikta naudas summa par vienu iedzīvotāju).

Sistēmā ir iespējams norādīt iedzīvotāju prombūtnes faktu un ievadīt informāciju par iedzīvotāju skaita izmaiņām, kas tiek ņemts vērā aprēķinos. Rēķinu datus var sagatavot noteiktā formātā un nosūtīti Latvijas Elektroniskajam pastam izdrukāšanai un nosūtīšanai klientiem. Sistēmā tiek uzkrāti dati par visiem veiktajiem aprēķiniem un ģenerētajiem (izrakstītajiem) rēķiniem.

INTEGRĀCIJA AR CITU HORIZON FUNKCIONALITĀTI

NĪP modulis pieejams vienīgi integrēts ar Horizon pamata funkcionalitāti, kas ietver virsgrāmatu, naudas līdzekļus, krājumus (noliktava) un norēķinus ar klientiem. Taču NĪP funkcionalitāte pēc vajadzības var tikt integrēta arī ar citiem Horizon papildu funkcionālajiem moduļiem.

INTEGRĀCIJA AR CITU HORIZON FUNKCIONALITĀTI

Integrācijai ar Horizon pamata funkcionalitāti ir būtiskas priekšrocības un ieguvumi:

 • Visi iestādes/uzņēmuma grāmatvedības un nekustamo īpašumu pārvaldības uzskaites dati glabājas un ir atrodami vienā integrētā sistēmā, ir analizējami kopā un tiek ievadīti vienu reizi;
 • Vienota klientu un līgumu uzskaite (t. sk. arī līgumu ar pakalpojumu sniedzējiem uzskaite);
 • Vienoti dokumentu (rēķinu, maksājumu, u.tml.) saraksti;
 • Kopīga debitoru kontrole;
 • Iespēja stādīt budžetu un kontrolēt tā izpildi nekustamā īpašuma objektu pārvaldīšanai/apsaimniekošanai (ieņēmumu/izdevumu summas);
 • Iespēja izmantot Horizon funkcionalitāti finanšu analīzei.

Integrācija ar Pamatlīdzeklu moduli

Nekustamo īpašumu objektiem ir paredzēta sasaiste ar Pamatlīdzekļu moduli, tā nodrošinot kopīgas atskaites un sarakstus, kur vienuviet redzami gan grāmatvedībai svarīgi dati — pamatlīdzekļa sākotnējā vērtība, uzskaites vērtība, nolietojums, atlikusī vērtība, nolietojuma aprēķins nodokļiem, uzskaites konti, gan specifiska nekustamo īpašumu objektu informācija — platības, kadastra nr., u.tml. Šie dati ir izmantojami inventarizācijas veikšanai.

Integrācija ar Klientu attiecību pārvaldības (CRM) moduli

Klientu attiecību pārvaldības modulis ļauj nekustamo īpašumu pārvaldītājiem veikt klientu — zemes un nedzīvojamo telpu nomnieku, dzīvokļu īrnieku, apsaimniekošanas pakalpojumu izmantotāju — attiecību pārvaldi un kontroli:

 • Reģistrēt ar klientiem notikušās un plānot nākamās aktivitātes;
 • Izsekot, kāda saziņa, zvani, pretenzijas, u.tml. un kad notikuši ar konkrēto klientu, ļaujot plānot tālākās darbības un būt informētam par citu kolēģu veiktajām darbībām.

ATSKAITES

No sistēmā uzkrātajiem datiem lietotāji var veidot atskaites un izmantot to informāciju gan finanšu analīzes veikšanai, gan savas saimnieciskās darbības rādītāju novērtēšanai.

Ir iespējams analizēt datus dažādos griezumos, izmantojot jau sistēmā izveidotās atskaites, kā arī ir iespēja izveidot individuālas atskaites katra konkrētā klienta vajadzībām, izmantojotHorizon iebūvēto atskaišu redaktoru. Visām atskaitēm ir iespējams mainīt to saturu (iekļaujamos datu laukus), kā arī uzstādīt dažādus datu atlases, kārtošanas, grupēšanas, summēšanas u.c. kritērijus.

Nekustamo īpašumu uzskaites atskaites:

 • Nekustamo īpašumu objektu uzskaites kartiņu saraksta grupēšana un summēšana pēc lietotāja iestatītiem maināmiem nosacījumiem;
 • Inventarizācijas saraksts, izmantojot pamatlīdzekļu un nekustamā īpašuma objektu datus;
 • Īpašnieku un valdītāju atskaite pēc īpašumtiesību kartiņās norādītajiem datiem;
 • Privatizētās telpu grupas;
 • Nekustamo īpašumu objektu statistika par labiekārtojumiem.

Līgumu uzskaites un aprēķinu atskaites:

 • Noslēgtie līgumi par periodu;
 • Līgumi, kuriem beidzas termiņš periodā;
 • Telpas, kurām nav līgumu uz norādīto datumu;
 • Iedzīvotāju deklarēšanās (pierakstu) vēsture;
 • Operatora darba vieta – ērti apskatāmi un apstrādājami viena klienta (līguma) dati ar nolūku atvieglot klientu apkalpošanas speciālistu darbu. Ir iespēja vienuviet ērti aplūkot klienta norēķinu stāvokli, t. sk. sadalījumā pa periodiem. Būtiska šīs funkcionalitātes priekšrocība ir saistīta ar klientu apkalpošanas kvalitātes paaugstināšanu — nepieciešamā informācija nav jāmeklē vairākos sarakstos, bet visi klienta dati ir apkopoti un ērti pieejami apskatei un darbību veikšanai
 • Aprēķina pārskats  - aprēķinātie pakalpojumu daudzumi periodā;
 • Aprēķina dinamika – aprēķinātie pakalpojumu daudzumi periodā dalīti pa mēnešiem, ceturkšņiem, gadiem;
 • Samaksas pārskats - klientu apgrozījums pa līgumiem ar rēķiniem un maksājumiem;
 • Samaksas dinamika – klientu apgrozījums pa līgumiem ar rēķiniem un maksājumiem dalīts pa mēnešiem, ceturkšņiem, gadiem.

Apsaimniekošanas darbu plānošanas (t. sk. budžeta), uzskaites atskaites un nekustamo īpašumu objektu bilances atskaites.

Horizon Pamata funkcionalitātes atskaites, kurās tiek atspoguļota NĪP moduļa aprēķinu un samaksas informācija:

 • Klientu atskaites — klientu (kreditoru/debitoru) atlikumi, klientu (kreditoru/debitoru) apgrozījums, klientu (kreditoru/debitoru) parāda sadalījums atsevišķi apgādei un realizācijai, apmaksas prognoze atsevišķi apgādei un realizācijai;
 • Pakalpojumu atskaites — ieņēmumi no pakalpojumiem, saņemtie pakalpojumi;
 • Virsgrāmatas apgrozījumi — kontu apgrozījums, kontu apgrozījums pa klientiem.

<-Atpakaļ uz "Horizon Start"