Vārda diena:
Jurģis, Juris, Georgs

SIA

Aptauja

Vai Jūs mūsu mājas lapā esat atradis vajadzīgo informāciju?

Pakalpojumu norēķini

Drukāt

Pakalpojumu norēķini

RVS „Horizon” papildu modulis Pakalpojumu norēķini pašlaik piedāvā funkcionalitāti Vecāku maksājumi, kas ir pielāgota un veiksmīgi izmantojama bērnudārzu, skolu un interešu izglītības iestāžu maksājumu uzskaites vajadzībām. Moduļa funkcionalitāti var izmantot gan mācību iestādes, gan pašvaldības, kuras centralizēti veic izglītības iestāžu finanšu uzskaiti. Galvenās piedāvātās iespējas ir saistītas ar izglītības iestādēs bērniem sniegto pakalpojumu uzskaiti, maksas aprēķināšanu un norēķinu kontroli. Sistēmas funkcijas aptver gan izglītības, gan ēdināšanas un citu sniegto pakalpojumu uzskaiti un norēķinus par tiem.

Uzskaites principi

Vecāku maksājumu moduļa funkcionalitāte ir īpaši pielāgota sarežģītai uzskaites struktūrai, kad finanšu uzskaite ir centralizēta, bet pakalpojumu sniegšana notiek daudzās izglītības iestādēs. Šāda situācija veidojas pašvaldībās, kuru finanšu uzskaitē atrodas bērnudārzi, skolas un citas mācību iestādes.

Vecāku maksājumu uzskaites pamatā ir dati par konkrēto izglītības iestādi, tās grupām vai klasēm, bērniem un maksas pakalpojumu tarifiem.

Uzskaites pamatdati

Sistēmā var noteikt vairākas izglītības iestādes, piemēram, bērnudārzus, skolas, interešu izglītības iestādes, kurās tiek sniegti dažādi pakalpojumi. Ievadītā informācija ļauj iestādes grupēt un analizēt sistēmā uzkrātos datus arī pēc iestāžu veida. Katrai izglītības iestādei, atbilstoši tās specifikai, var noteikt dažādas klases, grupas, pulciņus u.c.

Sistēma uzkrāj informāciju par katru bērnu, piesaistot to konkrētai iestādei, kā arī grupai, klasei vai pulciņam. Ņemot vērā, ka, uzsākot darbu ar RVS „Horizon”, sākotnēji ievadāmās informācijas apjoms var būt ļoti liels, tiek piedāvāta iespēja bērnu sarakstu importēt no Excelformāta datnes.

Sistēma ir elastīgi pielāgojama, un arī Vecāku maksājumu moduli iespējams piemērot konkrētā lietotāja specifikai. Piemēram, ir iespējams noteikt, vai bērns var apmeklēt vairākus pulciņus, t.sk. dažādās izglītības iestādēs, kas ir praktiski realizējams, ja uzskaites dati tiek uzglabāti vienā centralizētas grāmatvedības RVS „Horizon” datubāzē.

Sistēmā dažādiem pakalpojumiem var noteikt tarifus, kas tiks izmantoti apmaksas noteikšanai. Moduļa funkcionalitāte ļauj noteikt maksu par dienu, mēnesi vai pusgadu.

Norēķinu organizēšana

Maksājumu par sniegtajiem pakalpojumiem aprēķina, pamatojoties uz kontrolsarakstu, ko sastāda par katru grupu vai klasi un kurā norāda nākamā periodā plānotās nodarbības vai pakalpojumu sniegšanas dienas atkarībā no izglītības iestādes specifikas.

Uz plānotā aprēķina pamata sistēma automātiski izveido maksājumu kvītis.Moduļa funkcionalitāte ļauj piemērot arī individuālas likmes un atlaides, piemēram, maznodrošinātām personām, kas tiek ņemts vērā, veicot maksas aprēķinu.

Sistēmas moduļu savstarpējā integrācija ļauj saistīt izrakstīto kvīti ar samaksu, kuras dati tiek fiksēti RVS „Horizon” Norēķinu modulī. Ērtākai un ātrākai samaksas datu apstrādei ir iespējams bankas maksājumu datu imports. Viena no šīs funkcijas būtiskākajām priekšrocībām ir vecāku veiktā maksājuma sasaite ar izglītības iestādi apmeklējošo bērnu, kas ļauj izvairīties no rutīnas darba ar maksājumu apstrādi.

Tā kā vecāku maksājumi tiek veikti avansā, bet reāli maksājamā summa ļoti bieži ir atkarīga no bērna apmeklējuma, sistēmā ir svarīgi uzglabāt visus apmeklējumu un samaksas datus. Šim nolūkam tiek pārrēķināta faktiskā maksa par sniegtajiem pakalpojumiem atkarībā no nodarbību apmeklējuma. Starpība starp samaksāto avansu un maksas pārrēķinu tiek pārnesta uz nākošo mēnesi un automātiski ņemta vērā maksājumu kvītīs. Arī gadījumā, ja bērns maina grupu vai pulciņu, visi aprēķina un samaksas dati tiek saglabāti, finansiālās saistības (pārmaksu) pārceļot uz jauno objektu.

Ņemot vērā iespējamās kļūdas, kas var rasties faktiskā apmeklējuma neprecīzas fiksēšanas vai bērnu uzvārdu līdzības dēļ, sistēma piedāvā ērti kontrolējamu kļūdu labošanas mehānismu. Ar korekcijas dokumenta palīdzību labojumi tiek veikti atvērtajā periodā un samaksas izmaiņas tiek iekļautas maksājumu kvītīs.

Atskaites un pārskati

Viena no lietotājiem nozīmīgākajām un plašāk izmantotajām analītiskajām atskaitēm irmaksājumu aprēķins un ieņēmumi. Atskaite satur informāciju gan par izvēlētā perioda plānotajām un faktiski apmeklētajām nodarbībām vai dienām un aprēķināto maksu, gan nākamā perioda plānotajiem rādītājiem. Tajā tiek iekļauti dati par visiem bērniem, tāpēc tās informāciju var izmantot kontrolsalīdzināšanai ar finanšu datiem. Datus var izmantot arī papildu analīzei par katru bērnu, par vienu grupu vai klasi.

Finansiālo saistību kontrolei sistēma piedāvā izmantot atskaiti par parādniekiem un atskaiti par nenokārtotajām saistībām. Atsevišķi var skatīt un analizēt arī informāciju par katru bērnu, atlasot visus dokumentus, uz kuru pamata aprēķināta maksa par noteikto periodu.

Statistiskiem nolūkiem var izmantot sistēmas atskaites par bērnu skaitufaktisko apmeklējumu un kavējumiem. Šī informācija ir viegli iegūstama gan par iestādi, gan sadalījumā pa grupām vai klasēm.

<-Atpakaļ uz "Horizon Start"